Ochrana osobných údajov

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj "GDPR" a zákonom o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( ďalej len "Zákon") prevádzkovateľ spracúva vaše osobné údaje v rozsahu a za podmienok ustanovených v GDPR a osobitných predpisoch.

Toto vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov poskytuje základné informácie o vašich právach, pri spracúvaní osobných údajov a informácie o prístupe k osobným údajom.

Pre informácie, týkajúce sa konkrétneho účelu spracúvania osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, s tým súvisiacich podmienok spracúvania osobných údajov, právneho základu a lehoty uchovávania prejdite do vami zvolenej sekcie, podľa účelu spracúvania.

                                                                                  PREVÁDZKOVATEĽ

KNIŽNICA RUŽINOV, p.o. so sídlom Zimná 1, 821 02 Bratislava, IČO: 00226815 (ďalej len "knižnica" alebo "Prevádzkovateľ") je prevádzkovateľom pri spracúvaní vašich osobných údajov.

                                                                     ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje spracúvame len na základe zákonných podmienok, ktoré sú uvedené v GDPR alebo Zákone o ochrane osobných údajov.

Prevádzkovateľ má zákonnú povinnosť poskytnúť vaše osobné údaje pri kontrole, dozornej činnosti alebo na žiadosť oprávnených orgánov štátu alebo inštitúcií, ak to vyplýva z osobitných predpisov.

Prevádzkovateľ môže poskytnúť vaše osobné údaje aj príjemcom, ktorými sú sprostredkovatelia. Prevádzkovateľ prehlasuje, že má riadne uzavreté zmluvy so svojimi sprostredkovateľmi, ktorí zabezpečujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov, v súlade s platnými právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na ochranu osobných údajov.

Vaše osobné údaje budú uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa a sprostredkovateľa a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Prístup k vašim osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov prevádzkovateľa, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa.

Vaše osobné údaje sú zálohované, v súlade s retenčnými pravidlami prevádzkovateľa. Zo zálohových úložísk budú vaše osobnú údaje úplne vymazané hneď, ako v súlade s pravidlami zálohovania uvedené bude možné. Osobné údaje uchovávané na záložných úložiskách slúžia na predchádzanie bezpečnostným incidentom, najmä narušenia dostupnosti údajov v dôsledku bezpečnostného incidentu. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečovať zálohovanie údajov v súlade s bezpečnostnými požiadavkami GDPR a Zákona o ochrane osobných údajov.

Pri spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom ste dotknutou osobou, t. j. osobou o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.


                                                 ÚČEL, PRÁVNY ZÁKLAD A DOBA SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

                                                                            Poskytovanie knižničných služieb

Vaše osobné údaje môžeme spracúvať tak ako nám to ustanovujú všeobecne záväzné právne predpisy (právny základ: čl. 6, ods. 1 písm. c) GDPR) a to najmä zákon 126/2015 Z. z. o knižniciach v znení neskorších predpisov a ďalších nadväzujúcich služieb kde sa osobné údaja spracúvajú do naplnenia pôvodne určeného účelu ich spracúvania, vrátane uplynutia lehôt ich uchovávania stanovených osobitnými predpismi (napr. §35 ods. 3) zákona
č. 431/2002 o účtovníctve).

Tieto údaje môžu byť spracúvané výlučne pre účely poskytovania služieb definovaných v Knižničnom poriadku a vykonávania úloh vo verejnom záujme vyplývajúcich zo Zriaďovacej listiny knižnice.

Vaše osobné údaje uchovávame po dobu členstva v knižnici a 5 rokov po jeho skončení.

                                                                 e-shop (napr.: Antikvariát KNIŽNICE RUŽINOV)

Vaše osobné údaje môžeme spracúvať na základe predzmluvného a zmluvného vzťahu ktorého ste jednou so zmluvných strán v zmysle článku 6, ods. 1, písm. b) GDPR a tiež na základe verejného záujmu v zmysle článku 6, ods. 1, písm. e) GDPR, pre účely nákupu, registrácie a správy vášho účtu na e-shope.

Ak vykonáte objednávku, alebo ak sa zaregistrujete (po spustení funkcionality) budeme spracúvať vaše identifikačné a kontaktné údaje, vaše nastavenie, údaje o vašich objednávkach.

Vaše osobné údaje uchovávame po dobu trvania zmluvného vzťahu a následne 5 rokov od zrušenia registrácie. V prípade uskutočneného nákupu bez ohľadu na registráciu, alebo rýchly nákup na účely archivácie podľa zákona o účtovníctve po dobu 10 rokov od uskutočnenia nákupu.

                                                                               Plnenie zákonných povinností

Vaše osobné údaje môžeme spracúvať tak ako nám to ustanovujú všeobecne záväzné právne predpisy (právny základ: čl. 6, ods. 1 písm. c) GDPR).

Na takéto spracovanie nie je väčšinou potrebný súhlas dotknutej osoby a poskytnutie osobných údajov je zákonnou povinnosťou. Pokiaľ dotknutá osoba neposkytne osobné údaje potrebné na účely podľa legislatívy, je prevádzkovateľ oprávnený odmietnuť vykonať úkony, ktoré bez poskytnutých osobných údajov nie je možné vykonať.

Vaše osobné údaje na tento účel uchovávame po dobu, ktorý vyžaduje osobitný predpis alebo ak táto doba nie je v predpise stanovená po dobu, ktorá nám vyplýva z archivačných predpisov, spravidla po dobu 10 rokov od uplynutia platnosti zmluvy.

                                                                         Dodávateľsko-odberateľské vzťahy

Vaše osobné údaje môžeme spracúvať na základe predzmluvného a zmluvného vzťahu ktorého ste jednou so zmluvných strán v zmysle článku 6, ods. 1, písm. b) GDPR a tiež na základe verejného záujmu v zmysle článku 6, ods. 1, písm. e) GDPR, pre účely realizácie dodávateľských a odberateľských zmlúv, alebo pri ich plnení.

Vaše osobné údaje získavame buď priamo od Vás, alebo od vášho zamestnávateľa, ako údaje nevyhnutné pre zabezpečenie všetkých činností, ktoré súvisia a sú nevyhnutné na plnenie predmetu zmluvy.

V rámci zmluvného vzťahu môžeme vykonávať v súlade so zmluvou, alebo zákonom kontrolnú činnosť v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi a zdravotnej prípravy u zamestnanca dodávateľa. Vaše osobné údaje ako zamestnanca v tejto súvislosti spracúvame pri dokumentovaní kontrolnej činnosti a riešení kontrolou zistených nedostatkov a udalostí.

Vaše osobné údaje uchovávame po dobu trvania zmluvného vzťahu a následne na účely archivácie po dobu 10 rokov od uplynutia platnosti zmluvy.

                                                                                   Vedenie účtovníctva

Vaše osobné údaje spracúvame tiež na účely plnenia povinností spoločnosti pri vedení účtovníctva v zmysle článku 6, ods. 1, písm. c) GDPR (najmä povinnosti vyplývajúcich zo zákona č.431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov).

Vaše osobné údaje uvedené na účtovných záznamoch/faktúrach uchovávame po dobu 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa tieto účtovné záznamy/faktúry týkajú.

                                                                                           Verejný záujem

Vaše osobné údaje môžeme spracúvať v špecifických prípadoch pri plnení úloh realizovaných vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci (právny základ: čl. 6, ods. 1 písm. e) GDPR). Sem radíme aj vykonávanie činností podľa zákona č. 126/2015 o knižniciach a Zriaďovacej listiny. Do tohto informačného systému radíme všetky činnosti súvisiace so splnením poslania knižnice najmä:

 • dopĺňa, odborne eviduje, spracováva, uchováva, ochraňuje a sprístupňuje univerzálny knižničný fond vrátane knižničných dokumentov miestneho významu,
 • poskytuje knižnično-informačné služby používateľom,
 • organizuje a uskutočňuje komunitné, kultúrno-spoločenské a vzdelávacie aktivity,
 • môže plniť funkciu školskej knižnice v rozsahu a za podmienok určených zriaďovateľom knižnice,
 • plní ďalšie úlohy súvisiace s činnosťou knižnice.

                                                                                       Marketing - súhlas

Vaše kontaktné osobné údaje môžeme spracúvať aj na základe vami udeleného súhlasu a to najmä za účelom zasielania marketingových informácií, noviniek a newsletterov (právny základ: čl. 6, ods. 1 písm. a) GDPR). Poskytnutie súhlasu je dobrovoľné a súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

V prípade, že vyznačíte súhlas s poskytnutím a spracovaním uvedených osobných údajov (najmä meno a priezvisko, telefónne číslo a e-mailová adresa) na účely marketingu, budeme vám zasielať newsletter a reklamné oznámenia o produktoch, službách a ostatných aktivitách knižnice prostredníctvom vami vybraného kanálu.

Súhlas poskytujete dobrovoľne a to na dobu 5 rokov a ste si vedomý/á, že ho môžete kedykoľvek odvolať, a to zaslaním oznámenia o odvolaní na adresu sídla Prevádzkovateľa alebo kliknutím na odkaz "Odhlásiť sa" v zaslanom newsletteri či reklamnom oznámení.

                                                                                 Súťaže a Podujatia - súhlas

Vaše kontaktné osobné údaje môžeme spracúvať pri rôznych súťažiach a podujatiach a to len na základe vami udeleného súhlasu a to buď priamo zaradením sa do súťaže, alebo iným samostatným súhlasom na činnosti súvisiace so súťažou alebo podujatím (napríklad na zverejnenie fotografie a videá) (právny základ: čl. 6, ods. 1 písm. a) GDPR). Takýto súhlas môžete kedykoľvek odvolať, môže tým byť ale zmarená podmienka účasti v súťaži.

Vaše osobné údaje uchovávame po dobu, na ktorú nám udelíte konkrétny súhlas v samostatnom dokumente.


                                           VAŠE PRÁVA PODĽA GDPR A ZÁKONA O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

GDPR resp. Zákon o ochrane osobných údajov obsahuje podrobné informácie o vašich právach ako dotknutej osoby na ochranu osobných údajov, dostupné prostriedky uplatnenia nápravy, ako aj ich obmedzenia (najmä čl. 13-22, čl. 77, čl. 79, čl. 82 GDPR, § 21 - 28, § 38 Zákona o ochrane osobných údajov). Kedykoľvek si môžete vyžiadať informácie o spracúvaní osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, môžete požadovať opravu alebo vymazanie vašich osobných údajov, alebo obmedzenie ich spracúvania, ďalej môžete namietať voči spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného záujmu a voči zasielaniu priamych marketingových správ, máte právo na prenosnosť údajov. Nižšie v texte sú zhrnuté tie najdôležitejšie ustanovenia.

                                                                                   Právo na informácie

Ak prevádzkovateľ spracúva vaše osobné údaje, musí vám poskytnúť informácie ohľadne údajov, ktoré sa vás týkajú, a to aj bez vašej osobitnej žiadosti o ich poskytnutie, vrátane hlavných charakteristík spracúvania osobných údajov ako je účel, právny základ a doba uchovávania (spracúvania), totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa a v príslušných prípadoch jeho zástupcu, príjemcov osobných údajov (v prípade prenosu osobných údajov do tretích krajín, tiež uvedenie primeraných a vhodných záruk), oprávnené záujmy prevádzkovateľa a/alebo tretích strán v prípade spracúvania osobných údajov na základe oprávneného záujmu, ďalej vaše práva na ochranu údajov a vaše možnosti uplatnenia prostriedkov nápravy (vrátane práva podať sťažnosť dozornému orgánu). V prípade automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania, dotknutá osoba musí byť informovaná zrozumiteľným spôsobom o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu. Prevádzkovateľ vám poskytne vyššie uvedené informácie tým, že sprístupní Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov. Vyššie uvedené sa neuplatňuje v rozsahu, v akom už dané informácie ako dotknutá osoba máte.

                                                                            Právo na prístup k údajom

Máte právo od prevádzkovateľa získať potvrdenie o tom, či sú osobné údaje, ktoré sa vás týkajú spracúvajú alebo nie, a ak tomuto tak je máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a tieto informácie: účely spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie, predpokladaná doba uchovávania osobných údajov, ak to nie je možné kritéria na jej určenie, práva dotknutej osoby na ochranu svojich osobných údajov a jej možnosti uplatnenia prostriedkov nápravy (vrátane práva podať sťažnosť dozornému orgánu), ďalej informácie ohľadne zdroja osobných údajov, ak osobné údaje neboli získané od vás ako dotknutej osoby. Na základe vašej žiadosti prevádzkovateľ poskytne kópiu vašich osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré požiadate, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Právo získať kópiu nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných. Prevádzkovateľ vám poskytne informácie o možnosti, použitom postupe, prípadných nákladoch a ďalšie podrobné údaje o poskytnutí kópie po prijatí vašej žiadosti.

Ak ste podali žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie vám budú poskytnuté v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ nepožiadate o iný spôsob.

V prípade automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania, dotknutá osoba má prístup k nasledovným informáciám: o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu.

                                                                                                  Právo na opravu

Máte právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa vás týkajú. So zreteľom na účely spracúvania máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.


                                                                             Právo na vymazanie (právo na "zabudnutie")

Máte právo tiež dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, a prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak sú splnené určité dôvody. Dôvodmi, pre ktoré je prevádzkovateľ povinný vymazať vaše osobné údaje na základe vašej žiadosti sú napríklad: osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali; odvoláte súhlas, na základe, ktorého sa spracúvanie vykonáva a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie, osobné údaje sa spracúvali nezákonne alebo namietate voči spracúvaniu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie, osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha, alebo sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

Prevádzkovateľ nebude môcť v niektorých prípadoch vašej žiadosti vyhovieť napr. ak je spracúvanie osobných údajov potrebné na uplatňovanie práva na slobodu prejavu a na informácie, na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha, alebo na plnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme, z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia, na účely archivácie vo verejnom záujme, na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

                                                                        Právo na obmedzenie spracúvania

Máte právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:

 • napadnete správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;
 • spracúvanie je protizákonné a namietate proti vymazaniu osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia;
 • prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale vy ich potrebujete na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
 • namietali ste voči spracúvaniu, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad vašimi oprávnenými dôvodmi.

Ak sa spracúvanie obmedzilo podľa vyššie uvedených dôvodov, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú len s vašim súhlasom alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu.

Prevádzkovateľ vás bude informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania zrušené.

                                                                                  Právo na prenosnosť údajov

Máte právo získať osobné údaje, ktoré sa vás týkajú a ktoré ste poskytli prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby vám prevádzkovateľ, ktorému ste tieto údaje poskytli, bránil ak:

 • sa spracúvanie zakladá na vašom súhlase alebo na zmluve (ktorej ste jednou zo zmluvných strán),

b) sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Pri uplatňovaní vášho práva na prenosnosť údajov máte právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné.

Uplatňovaním práva na prenosnosť údajov nie sú dotknuté ustanovenia upravujúce právo na vymazanie. Právo na prenosnosť údajov nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

                                                                                   Právo namietať

Máte právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa vás týka, ktoré je vykonávané na základe oprávnených záujmov prevádzkovateľa, vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa vás týka, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak ste namietli voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, osobné údaje sa na takéto účely už nesmú spracúvať.

                                                                            Právo kedykoľvek odvolať súhlas

V prípadoch, kedy prevádzkovateľ spracúva vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu, máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Odvolanie súhlasu musí byť také jednoduché ako jeho poskytnutie.

Odvolanie súhlasu môžete doručiť poštou na adresu sídla prevádzkovateľa, alebo e-mailovú adresu Zodpovednej osoby, prípadne spôsobom uvedeným v udelenom súhlase.

                                                                           Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

Ak sa domnievate, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa vás týka je v rozpore s GDPR alebo Zákonom o ochrane osobných údajov máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk.

                                                                                  Používanie cookies

Pokiaľ navštívite náš web, do vášho zariadenia ukladáme a následne z neho čítame malé súbory ako cookies. Cookie je malý súbor písmen a čísel, ktorý ukladáme vo vašom internetovom prehliadači alebo pevnom disku vášho počítača. Niektoré cookies nám umožňujú prepojiť vaše aktivity počas prezerania našich stránok od chvíle, keď otvoríte okno webového prehliadača, do okamihu, keď ho zatvoríte. Vo chvíli, keď zatvoríte okno internetového prehliadača, sa tieto cookies vymažú. Iné zostávajú v zariadení po nastavenú dobu a aktivujú sa zakaždým, keď navštívite webovú stránku, ktorá konkrétne cookie vytvorila. Ďalej používame pixelové značky (tiež známe ako web beacons), čo sú malé obrázky, ktoré majú podobnú funkciu ako cookies. Oproti cookies, ktoré sú ukladané na pevnom disku vášho počítača, sú pixelové značky pevnou súčasťou webových stránok. O všetkých týchto technológiách budeme pre zjednodušenie v tomto dokumente ďalej hovoriť ako o cookies. Cookies do vášho zariadenia nielen ukladáme, ale tiež čítame tie cookies, ktoré do vášho zariadenia uložil náš web. Ďalej v tomto dokumente budeme pre jednoduchosť hovoriť len o ukladaní.

Niektoré cookies do vášho zariadenia ukladá priamo náš web. Tieto cookies nám pomáhajú:

 • identifikovať vás pri prechádzaní medzi jednotlivými stránkami nášho webu a pri opätovných návštevách, napríklad aby sa vám pri nákupe nezmazal košík, aby sme si mohli zapamätať vaše prihlásenie z konkrétneho zariadenia a nežiadať vás opakovane o e-mail a heslo, alebo aby sme si uložili, ktorú verziu nášho webu vám máme zobraziť, ak web ponúka v danú chvíľu viac variantov;
 • zaznamenať si, že ste nám udelili súhlas podľa tohto dokumentu, popr. či ste napr. ponúkli účasť v určitom prieskume;
 • so zaistením bezpečnosti, napríklad aby sme skúmali, či niekto nezneužil vaše pripojenie k nášmu webu a nekoná namiesto vás;
 • evidovať, skúmať a odstraňovať poruchy a nefunkčné súčasti nášho webu.

Takéto cookies a ďalšie súbory sú nevyhnutné pre fungovanie našej webovej stránky. Pokiaľ vo svojom prehliadači zablokujete tieto cookies, naša webová stránka nemusí fungovať správne a my vám nemusíme byť schopní poskytovať naše produkty a služby.

Ďalej do vášho zariadenia ukladáme cookies z nášho webu, ktoré nám umožňujú:

 • sledovať návštevnosť nášho webu, jeho jednotlivých stránok, vytvárať štatistiky a prehľady a merať účinnosť reklamy;
 • zobrazovať vám rôzne varianty nášho webu, ak testujeme nové funkcionality;
 • prispôsobovať pre vás obsah nášho webu, napríklad vám zobraziť prednostne produkty, ktoré ste si už prezreli, a zobrazovať vám ďalšie ponuky na mieru na našom webe;
 • umožňujeme uložiť cookies tretím stranám, ktoré ich môžu použiť:
 • k zberu údajov o vašom správaní na našom webe a na ďalších webových stránkach;
 • pre zobrazenie prispôsobených ponúk a cielenej reklamy v rámci reklamných a sociálnych sietí na iných webových stránkach, než je náš web;
 • k prepojeniu so sociálnymi sieťami ako Facebook, vrátane automatického prihlásenia, zabezpečenie funkcií ako je tlačidlo "Páči sa mi to" alebo odoslanie notifikácií súvisiacich s vykonanou objednávkou prostredníctvom služby Messenger a zobrazenie prispôsobených ponúk a cielenej reklamy na týchto sociálnych sieťach a iných webových stránkach, než je náš web.

Za účelom zobrazenia prispôsobených ponúk a cielenej reklamy v rámci reklamných a sociálnych sietí na iných webových stránkach, než je náš web, tiež odovzdávame reklamným a sociálnym sieťam údaje o vašom správaní na webe. Takým partnerom však neposkytujeme vaše identifikačné údaje.

Ak využitie cookies tretích strán a odovzdanie vašich údajov reklamným a sociálnym sieťam nevypnete v sekcii Nastavenia súkromia a po našom upozornení kliknete na akýkoľvek odkaz na našom webe (mimo panel s upozornením). Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať vypnutím tejto funkcie v sekcii Nastavenia súkromia.