Satanovo srdce - Carmer Carter

1. vyd.;Praha;X-Egem;1995;266 s.
2,47 €