Panna na Skálholtu - Gudmundur Kamban

Praha; Svoboda; 1973; 397 s.
0,93 €