Kúnardú - Katharine Susannah Prichard

Bratislava; Slov. spis.; 1980; 254 s.
0,70 €