Kukryniksy ob iskusstva - Sost. V. R. Gencenberg

;Moskva;Izobrazitel'noje iskusstvo;1981;[?] s.
4,65 €