Jaroslavskije portrety XVII. - XIX. vekov

;Moskva;Izobrazitel'noje iskusstvo;1984;26 s.
5,48 €