Gosudarstvennyj Russkij muzej

2. izpr. izd.;Moskva;Izobrazitel'noje iskusstvo;1982;18 s.
5,97 €