Istorija iskusstva narodov SSSR v 9 tomach - Ukazatel' sostavila G. G. Serova

;Moskva;Izobrazitel'noje iskusstvo;1982;437 s.
4,32 €